ДО "СТРЯХА 1" ЕООД ГЕРГАНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ КАЛИНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА КЬОХН САША ШЕЙХЕР БОЖАНКА ЖЕЛЕВА БЕЙН ЛИЛЯНА ДИМОВА КАЛПАКЧИЕВА МАРИЯНА ДИМИТРОВА КРАЕВА- ПАВЛИК С

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
"СТРЯХА 1" ЕООД
ГЕРГАНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
КАЛИНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА КЬОХН
САША ШЕЙХЕР
БОЖАНКА ЖЕЛЕВА БЕЙН
ЛИЛЯНА ДИМОВА КАЛПАКЧИЕВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА КРАЕВА- ПАВЛИК
СТЕФАН ДИМИТРОВ КРАЕВ
ИЛИЯН ДИМОВ КАЛПАКЧИЕВ

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-365111-23.11.2016 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-3822-30.05.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.616.161, 07079.616.162, 07079.616.163, 164 по кадастралната карта на гр. Бургас, община Бургас, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-3822-30.05.2017 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

                              НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.07.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 31.07.2017 г.