ДО СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ
ПЪЛНОМОЩНИК ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-372180-23.11.2017 г., подадено на основание               чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на  район Оборище, Столична община  № 18-3300-24.04.2018 г., засягаща СОС с идентификатор 68134.407.20.2.31, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3300-24.04.2018 г.
 
 
 

                                               ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                 ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

                                     Със заповед № РД – 20 – 52/07.06.2018 г.

 

Изготвил:

                    инж. М. Андонова

 

 

Дата на залепване на таблото: 12.06.2018г.