Дo: СВЕТЛА БОРИСОВА ЕНЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
СВЕТЛА БОРИСОВА ЕНЧЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-163323-03.06.2016 г., подадено от СВЕТЛА ВАСИЛЕВА на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регитър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7349-14.09.2016 г., засягащо имот с идентификатор 29150.7104.54, 29150.7104.522, 29150.7104.529, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-7349-14.09.2016 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-7349-14.09.2016 г.
2. Копие на скица проект.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 04.05.2017 г.