ДО СВЕТЛА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА-ИВАНОВА ЛЮБОМИРА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
СВЕТЛА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА-ИВАНОВА
ЛЮБОМИРА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-376380-27.11.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-448-16.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 10447.511.13.4.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-448-16.01.2018 г.

 

Дата: 08.02.2018 г.            Началник на СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                                  / инж. Весела Тодорова /