До: СВЕТЛА МИХАЙЛОВА ВАКЛИНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До: СВЕТЛА МИХАЙЛОВА ВАКЛИНОВА

Документи: 
Публикация на:: 
Перник

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-96428-19-03-2018г. от АНТОН СТОЯНОВ ИВАНОВ и НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55871.515.7468, с адрес: гр. Перник, ул. „Рашо Димитров” №171.

Изменението се изразява в промяна на границите на имот с идентификатор 55871.515.7468, като се засягат и имати 55871.515.1449 и 55871.515.7469.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението (поставянето му върху таблото на СГКК ПЕРНИК), Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление № 01-96428-19-03-2018г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Перник, гр. Перник, ул. „Търговска” № 46 / e-mail: pernik@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК – Перник на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-96428-19-03-2018г., СГКК - Перник ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 55871.515.7468, 55871.515.1449 и 55871.515.7469, с адрес: гр. Перник, ул. „Рашо Димитров”, като за изменението ще бъде издадена заповед  по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.          

 

 

Приложение: Скица – проект.        

  • На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК ПЕРНИК и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК ПЕРНИК:                                                   

ИНЖ. М. МИНТОВА

* Дата на поставяне на таблото: 16.04.2018г.

   Дата на сваляне от таблото: 24.04.2018 г.

    Длъжностно лице: инж. Евгени Евродимов (мл. експерт СПК).