До: СВЕТЛАНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА гр.Русе, ул.”Борисова” №124, вх. 1, ет. 6, ап. 613 ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СЛАВОВ гр.София, общ.Столична, бул.”Цар Борис III” №231 ТОДОР СТОИЛОВ КАЦАРОВ гр. Дупница, ул.”Кулата № 53 ДАЯНА СТЕФАНОВА КОТЕВА гр. Дупница, ул.”К

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
СВЕТЛАНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
гр.Русе, ул.”Борисова” №124, вх. 1, ет. 6, ап. 613
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СЛАВОВ
гр.София, общ.Столична, бул.”Цар Борис III” №231
ТОДОР СТОИЛОВ КАЦАРОВ
гр. Дупница, ул.”Кулата № 53
ДАЯНА СТЕФАНОВА КОТЕВА
гр. Дупница, ул.”Кулата” № 53

Публикация на:: 
Кюстендил

   На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-311552 / 09.10.2017 г. от Ирена Данчова Трендафилова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, общ.Дупница, обл.Кюстендил за сграда с идентификатор 68789.606.15.1, с административен адрес гр.Дупница, ул.”Кулата” №53,

 

състояща се:

-           Нанасяне на схема на самостоятелен обект в сградата на първи жилищен етаж в  кадастралната карта на гр.Дупница. Собствеността е описана в схемата-проект.

 

              На основание чл.53, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл.70, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри са изработени схема-проект за изменението.

 

             На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението, или да изпратите допълнителни материали по пощата на адрес: СГКК – Кюстендил, ул.”Гороцветна” №43 с които да оборите тяхното право на собственост.

 

      След изтичане на срока административната процедура по нанасяне ще бъде приключена на основание чл.53а от ЗКИР.

 

     При не получаване или адреса ако се окаже неизвестен, на основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Кюстендил и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

Приложение:

--схема-проект

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – КЮСТЕНДИЛ.........................

/ инж.Ралица Левтерова /

Заповед № РД-20-134/05.10.2017 г.