До СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ТОМОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ТОМОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-29130-03.02.2017 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) по отношение на  самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 68134.4339.535.1.36, район Овча купел, ул. Витошка поляна № 4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте регистриран собственик.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в приемното време на СГКК София в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 11.30 ч., Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-29130-03.02.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При неизразяване на становище процедурата по изменение в КККР продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

 

 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

          инж. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

                                                                                 Заповед № РД-20-46/13.04.2017 г.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 20.04.2017 г.