ДО СВЕТЛАНА СЪБЕВА АЙВАЗОВА гр. Добрич, ул. Тракия № 1

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
СВЕТЛАНА СЪБЕВА АЙВАЗОВА
гр. Добрич, ул. Тракия № 1

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-347008-09.11.2016 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), е издадена заповед за изменение на КККР № 18-834-06.02.2017 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 02508.74.249 и 02508.74.250, както и сградите разположени в него,  находящи се в гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на друго вещно право.

Предоставяме Ви възможност да се запознаете със заповед № 18-834-06.02.2017 г., в 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на настоящото уведомление на таблото за обявления в    СГКК – Добрич или от датата на публикуването му в интернет страницата на АГКК. 

 

Приложение: Заповед №18-834-06-02-2017 г

 

Дата на поставяне на таблото: 17.03.2017 г.  

 

                                               НАЧАЛНИК НА СГКК - ДОБРИЧ:  ....................................

                                                                                                          /инж.Веселин Атанасов/