ДО СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА ПАЩРАПАНСКА АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ОКОЛСКИ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА ПАЩРАПАНСКА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ОКОЛСКИ

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпили заявления, с рег. № 01-75391-16.03.2017 и заявление с рег.  № 01-75382/ 16.03.2017 г.

на СГКК- Благоевград,

са  извършени изменения в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, а именно:

-заличаване на БОРИС АНДОНОВ ЯНОВСКИ като собственик на Поземлен имот с идентификатор   04279.139.42 и вписване на БОРИСЛАВА  ИВАНОВА  БУЖЕВА и СВЕТОСЛАВА  ИВАНОВА  ПАЩРАПАНСКА като собственици на горепосочения имот при равни квоти , въз основа на Констативен нот.акт № 58, том: 20, , дата: 29.12.2016, двойно вх. № 6054: Служба по вписванията  - гр. Благоевград; и съответно

 

-заличаване на БОРИС АНДОНОВ ЯНОВСКИ  като собственик на Поземлен имот с идентификатор   04279.109.6   и вписване    на  ИВАН  СТОЯНОВ  ЯНОВСКИ като собственик на горепосочения имот , въз основа на Констативен нот.акт № 57 том: 20,  дата: 29.12.2016, двойно вх. № 6053:  Служба по вписванията  - гр. Благоевград.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 19.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 06.06.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт  `АО`:

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /