ДО СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

Публикация на:: 
Велико Търново

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-307543-04.10.2017 от Росица Петкова Иванова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по „Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти” за самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 10447.504.262.1.6 от одобрената кадастрална карта на гр. Велико Търново, с административен адрес гр. Велико Търново, бул. “България” № 6, вх.А, ет.3, ап.13.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти за посочения в заявлението самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.504.262.1.6 като собственик е записана Веска Пенчева Иванова с документ за собственост – Други от 02.09.1968 г.

Нанасянето на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти се състои в отписване на Веска Пенчева Иванова като собственик и записване на Росица Петкова Иванова като собственик на самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 10447.504.262.1.6  с документ за собственост  – Нотариален акт № 20, т.4, рег.№ 822,  дело № 1192 издаден на 11.04.1997 г. от Районен съд Велико Търново  .

На основание чл. 34, ал.1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-307543-04.10.2017  и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права – документ за собственост и др.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в приемната на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. 01-307543-04.10.2017,  СГКК Велико Търново ще продължи процедурата по нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 10447.504.262.1.6 от одобрената кадастрална карта на гр. Велико Търново, с административен адрес гр. Велико Търново бул. “България” № 6, вх.А, ет.3, ап.13.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото пред СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

С уважение:                                                                                       

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия, картография и

кадастър Велико Търново   

 

Дата на поставяне на таблото: 13.11.2017 г.            Дата на сваляне от таблото: 21.11.2017 г.

 

Длъжностно лице:........................................

/инж.Милко Недялков - младши експерт АО/