До: СВЕТОЗАРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
СВЕТОЗАРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

Публикация на:: 
Бургас

            С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-217094 - 18.07.2017 г., подадено от  ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на с.ВЕЛИКА, общ.ЦАРЕВО  по отношение поземлен имот с идентификатор 10361.1.267. Искането е за нанасяне границите на УПИ I-1.267, II-1.267, III-1.267, IV-1.267, V-1.267 и облужващи улици в съответствие с ПУП-ПРЗ за имот №001267, землище на с.Велика, местност „Юрук баба“, одобрен със заповед №РД-01-273/22.04.2009 г. на Кмета на Община Царево.

Искането за изменение е отразено в Скица – проект  № 15-471271-27.09.2017 г.,  издадена от СГКК Бургас.

След справка с наличните вписвания в кадастралния регистър за засегнатите от изменението имоти и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като заинтересовани лица и собственици, като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас по отношение на цитираните имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 05.12.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 13.12.2017 г.