ДО ТАМАРА ПЕТКОВА СТОЙНОВСКА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ТАМАРА ПЕТКОВА СТОЙНОВСКА

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка с писмо рег. № 07-13031-19.10.2017 г. от “ИНТРАНЕТ” ООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София и съгласно гаранционните клаузи на Договор № КД-1-68 от 12.09.2014 с АГКК с проект за изменение в КККР, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.788, 68134.1007.820, 68134.1007.822, 68134.1007.1040, 68134.1007.1053 и 68134.1007.1687, район Триадица, Столична община.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 68134.1007.2065 в съответствие с УПИ VI-1343, 68134.1007.1053 в съответствие с УПИ VIII-1684, 68134.1007.822 в съответствие с УПИ VII-1604,1474 и  68134.1007.1040 – тупик, кв. 131, по регулационния план м.”Кръстова вада”, район Триадица и приложени документи за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 07-13031-19.10.2017  г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 09-3788-24.01.2018 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.788, 68134.1007.820, 68134.1007.822, 68134.1007.1040, 68134.1007.1053 и 68134.1007.1687, район Триадица, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие от Скица – проект.                                                                                     

 

 

 

                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 13.03.2018 г.