До: ТАНЯ АТАНАСОВА ПЕТРОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЕЛИН ПЕЛИН” № 71

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
ТАНЯ АТАНАСОВА ПЕТРОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”ЕЛИН ПЕЛИН” № 71

Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-18673-16.01.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1998-09.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 66915.502.676.1, 66915.502.676.2, 66915.502.676.3, 66915.502.676.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1998-09.03.2018 г.

 

 

Дата: 13.04.2018 г.                                     Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                    / инж. Никола Бадев /

 

Дата на поставяне на таблото: 13.04.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:   30.04.2018 г.