До: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА гр. Кюстендил, ул. „Бунар Хисар” № 17-А СТОЙНЕ ГЕОРГИЕВ ВУКОВСКИ гр. Кюстендил, ул. „Стоян Венев” № 17

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
гр. Кюстендил, ул. „Бунар Хисар” № 17-А
СТОЙНЕ ГЕОРГИЕВ ВУКОВСКИ
гр. Кюстендил, ул. „Стоян Венев” № 17

Документи: 
Публикация на:: 
Кюстендил

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-45543/06.02.2018 г. от Клара Генадиева Андонова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Кюстендил, за сграда с идентификатор 41112.500.1268.1, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Стоян Венев” № 17.

Изменението се изразява в нанасяне на схеми на самостоятелни обекти по етажи в сграда с идентификатор 41112.500.1268.1 и се извършва въз основа на геодезически измервания и документи, удостоверяващи права на собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-45543/06.02.2018 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - Кюстендил: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна” № 43 или да представите в сградата на СГКК - Кюстендил на посочения адрес.

         При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-45543/06.02.2018 г., СГКК - Кюстендил ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 41112.500.1268.1, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Стоян Венев” № 17, като кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

След изтичане на срока административната процедура по нанасяне ще бъде приключена на основание чл. 53а от ЗКИР

         При не получаване или адреса ако се окаже неизвестен, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Кюстендил и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК ..........................................

                                                                                                           /инж. Антон Младенов/