Дo: ТАНЯ СТЕФАНОВА ПЕЙЧЕВА Дo: ХРИСТО СТЕФАНОВ ЦОНЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
ТАНЯ СТЕФАНОВА ПЕЙЧЕВА

Дo:
ХРИСТО СТЕФАНОВ ЦОНЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-30716-25.01.2018 г., подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т. 2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2543-28.03.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.902.750.3.1 и 68134.902.750.3.2, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2543-28.03.2018 г.

 

 

Дата: 28.03.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

 

Качено на табло: 10.05.2018г.