До ТАНЯ ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА ИЛКО ВАСИЛЕВ БОЖИЛОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До
ТАНЯ ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА
ИЛКО ВАСИЛЕВ БОЖИЛОВ
БОРКА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-341602-23.11.2015 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1695-27.02.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 37280.2100.593, 37280.2100.43, 37280.2100.716, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от заповед № 18-1695-27.02.2018 г.
2. Копие от скица – проект 

 

 

 

 

   НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

  инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 12.04.2018 г.