ДО ТЕОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ МЛАДЕНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ТЕОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ МЛАДЕНОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-346146-08.11.2016 г. от ГЕРГАНА МИНЧЕВА САРАЛИЕВА – ВЪЛКОВА И „АРХ.ИНЖЕНЕРИНГ 2003” ООД чрез пълномощник ДАНИЕЛА НИКОЛОВА НИКОЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1937.755 и 68134.1937.1380 с адрес: район Витоша, област София-град

Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с идентификатор 68134.1937.1527 в съответствие с границите на УПИ ХІ-754,755, кв.223, по регулационен план на м.”ж.к.Гърдова глава”, район Витоша одобрен със Заповед № РД-09-50-264/ 27.05.1997г., Заповед № РД-50-77/ 06.06.2007г. и приложени документи за собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност в приемното време на службата в дните: понеделник, сряда и петък от 9,30 до 11,30 ч., да се запознаете с документите към заявление № 01-346146-08.11.2016 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-346146-08.11.2016 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1937.755 и 68134.1937.1380 с адрес: район Витоша, област София-град като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Приложение: Копие на скица – проект.

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото: 15.03.2017г.