До: Теодора Костадинова Ханжелич ул. „Тодор Александров” № 36 гр. Пловдив

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
Теодора Костадинова Ханжелич
ул. „Тодор Александров” № 36
гр. Пловдив

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-321008-18.10.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10464-29.12.2016 г., засягащо имот с идентификатор 56784.530.1023, 56784.530.1023.2, 56784.530.1030, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Заповед № 18-10464-29.12.2016 г.

2. Скица-проект № 15-637883-29.12.2016 г.

Дата: 23.02.2017 г.   

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 23.02.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 09.03.2017 г.