До: ТЕОДОРА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕВА Адрес: град Баня, община Карлово, ул. „Байкал“ № 25 До: НЕДКО НИКОЛОВ НЕДЕВ Адрес: град Баня, община Карлово, ул. „Байкал“ № 25 До: НЕДЕЛЧО НИКОЛОВ НЕДЕВ Адрес: град Баня, община Карлово, ул. „Байкал“ № 25 До: ХРИСТОФОР КИР

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ТЕОДОРА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕВА
Адрес: град Баня, община Карлово, ул. „Байкал“ № 25

До: НЕДКО НИКОЛОВ НЕДЕВ
Адрес: град Баня, община Карлово, ул. „Байкал“ № 25

До: НЕДЕЛЧО НИКОЛОВ НЕДЕВ
Адрес: град Баня, община Карлово, ул. „Байкал“ № 25

До: ХРИСТОФОР КИРИЛОВ ТОДОРОВ
Адрес: град Сливен, ул. „Георги Раковски“ №87 вх.Б, ет.1, ап. 3

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-269352-31.8.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от АНГЕЛ ЕМИЛОВ МАТОВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на град Пловдив за самостоятелни обекти в сграда 56784.531.2143.1, за което изменение се явявате заинтересувано лице, като наследник на Никола Недев Недев.

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявлението, СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменението на КККР и отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив

 

 

Дата на поставяне на таблото:  06.12.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      14.12.2017г..