До: Теодора Рачева Ставрева

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До: Теодора Рачева Ставрева

Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-41496-02.02.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР  № 18-1985-09.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.676.255, 83510.676.275 и 83510.676.254, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1985-09.03.2018 г.

 

Дата: 10.04.2018 г.                                          Началник на СГКК – гр. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                         / инж. Й. Йовчев /