Дo: ТЕОДОРИС АЛЕВСИУ ЕМАНУИЛИ КРАСИМИРА ВАНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА ПАВЛИНКА ВАНЕВА КАРАДЖОВА Собствениците на апартаменти СОС в сграда с кадастрален идентификатор 52009.501.879.1 (адм.адрес гр.Нови пазар, ул.Раковски № 2)

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:

ТЕОДОРИС АЛЕВСИУ ЕМАНУИЛИ

КРАСИМИРА ВАНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

ПАВЛИНКА ВАНЕВА КАРАДЖОВА

Собствениците на апартаменти СОС в сграда с кадастрален идентификатор 52009.501.879.1 (адм.адрес гр.Нови пазар, ул.Раковски № 2)

Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-105253 / 23.03.2018 г. подадено от МАРИЯ ПЕТРОВА КАРАДЖОВА на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР,  СГКК-гр.Шумен започва производство по чл.54, ал.1 от ЗКИР за изменение на КККР на гр.Нови пазар, общ.Нови пазар, състоящо се в отразяване на схеми на СОС 52009.501.879.1.68 и 52009.501.879.1.69 в сграда 52009.501.879.1 (адм.адрес: гр.Нови пазар, ул.Раковски 2 вх.1).

В срок от 7 дни от датата на получаване заинтересованите страни могат да се запознаят с поправката на КККР и да правят писмени възражения. Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, ет. 5.

 

 

            Началник на СГКК-Шумен..................................

/инж.Й.Йовчев/