Дo: ТОДОР ПЕТРОВ ХАДЖОВ До: ИРИНА ХРИСТОВА МИЛЧЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
ТОДОР ПЕТРОВ ХАДЖОВ

До:
ИРИНА ХРИСТОВА МИЛЧЕВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-408508-28.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4769-11.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1942.494, 68134.1942.495, 68134.1942.1225, 68134.1942.493, 68134.1942.493.1, 68134.1942.493.2, 68134.1942.493.3, 68134.1942.493.4, 68134.1942.493.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-4769-11.06.2018 г.
2. Копие от скица-проект.

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 13.06.2018г.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

 

 

Израборил:
           инж. Мария Петрова