До: ТОДОР ЖЕКОВ ГРОЗЕВ Адрес: гр. СОФИЯ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ТОДОР ЖЕКОВ ГРОЗЕВ
Адрес: гр. СОФИЯ

Публикация на:: 
Бургас

            С настоящото Ви уведомяваме, че ТОДОРКА КИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА е  подала пред СГКК – Бургас заявление - вх. № 01-53428 - 24.02.2017 г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на ИД на АГКК кадастрална карта на гр.Поморие, по отношение на самостоятелни обекти с идентификатори 57491.501.122.1.8 и 57491.501.122.1.9  Искането е за промяна на графичното изображение на двата обекта в кадастралната карта в съответствие с одобретните архитектурни проекти за сградата.

            Не се променя вписването за собственост в двата самостоятелни обекта.

Искането за изменение на КККР е отразено в схеми – проект № № 15-108715-13.03.2017г., и 15-108717-13.03.2017г. издадени  от СГКК Бургас.

След справка с кадастралната карта и регистър по отношение на засегнатите имоти на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК, Ви изпращаме това уведомление, като заинтересовани лица и собственици,  като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед за изменение на  кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие по отношение на цитираните имоти на основание чл. 51, ал.1, т.2 от ЗКИР .

            На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                              ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ГАЛИНА НИКОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-54/02.05.2017

                                                                                              на ИД на АГКК София

 

Дата на поставяне на таблото: 03.05.2017

 

Дата на сваляне от таблото: 11.05.2017