ДО TOMA СЛАВОВ НИКОЛОВ гр. Добрич ул. „ген Скобелев“ № 19

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
TOMA СЛАВОВ НИКОЛОВ
гр. Добрич
ул. „ген Скобелев“ № 19

Документи: 
Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-67029-21.02.2018 г., подадено от Иглика Николова Станева,  във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)  и чл.75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР),  Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Добрич започва производство по изменение на КККР, представляващо отразяване на самостоятелен обект- гараж  в сграда  с идентификатор 72624.615.3305.2, по КК на гр. Добрич,  за която сте вписан като собственик. След приключване на проекта ще бъдете заличен като собственик на  сградата.

На основание чл.34, ал.3 от АПК, в 7-дневен срок от поставяне на настоящото уведомление на таблото на СГКК – Добрич и публикуването му в електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за изменение на КККР и да изразите становище /възражение/ по започналото административно производство. В случай на несъгласие с исканото изменение е необходимо да предоставите документи, доказващи претенции на права. При неизразяване на становище в указния срок, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред.

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Добрич и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Дата на поставяне на таблото: 10.04.2018 г.          

 Дата на сваляне от таблото: 17.04.2018 г.

             Длъжностно лице: инж. Павлина Милева – ст. експерт „АО“

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – гр. ДОБРИЧ: ....................................

                                                                                                  /инж.Веселин Атанасов/