ДО УПРАВИТЕЛИТЕ и СОБСТВЕНИЦИТЕ на сгради с идентификатори с поредни номера: от 04279.626.14.1 до 04279.626.14.7 вкл.; от 04279.626.14.9 до 04279.626.14.14 вкл.; от 04279.626.14.16 до 04279.626.14.18 вкл.; от 04279.626.14.20 до 04279.626.14.28 вкл.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ и СОБСТВЕНИЦИТЕ
на сгради с идентификатори с поредни номера:
от 04279.626.14.1 до 04279.626.14.7 вкл.;
от 04279.626.14.9 до 04279.626.14.14 вкл.;
от 04279.626.14.16 до 04279.626.14.18 вкл.;
от 04279.626.14.20 до 04279.626.14.28 вкл.

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на подадено от ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД заявление с рег. № 01-187064-23.05.2018   г.  на Служба по геодезия, картография и кадастър  – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър, което  се изразява в коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/ 04279.626.13 и 04279.626.14, и обособяване на нов ПИ 04279.626.316, както и преномерация на сграда,  въз основа на ПУП- ПРЗ, одобрен с Решение   № 200/ Протокол  7 от 07.08.2009  г. на ОбС- Благоевград   и разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО: 14.06.2018 Г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО: 22.06.2018 Г.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ- Е. НИКОЛОВА / МЛ. ЕКСПЕРТ  `АО`/ :.........................

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ:.........................

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР- БЛАГОЕВГРАД