До: ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ гр. Разград, п.к. 7200, ул. ЮМРУКЧАЛ № 7

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ
гр. Разград, п.к. 7200, ул. ЮМРУКЧАЛ № 7

Публикация на:: 
Разград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-177592-14.06.2017г. от Станка Йовчева Неделчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 61710.505.4339 и 61710.505.4356 в  гр. Разград.

Изменението се изразява в отразяване на променена граница между двата ПИ съгласно  заповед № 395/20.04.2017г на кмета на община Разград.

            В кадастралния регистър на КККР на гр. Разград сте записан като собственик с НА №157,т.22,вх.рег.№7000,д.4439 от 2912.2015г за ПИ 61710.505.4339 и Вие се явявате заинтересувано лице по извършващата се промяна на КККР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на уведомлението  Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за промяна и с документите, приложени към заявление рег. № 01-177592-14.06.217г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на  СГКК - Разград: гр. Разград, ул. „Бузлуджа” № 2, п.к.27 , на  e-mail: razgrad@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - Разград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег.№ 01-177592-14.06.217г г., СГКК - Разград ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти

 

 

 

  НАЧАЛНИК НА СГКК:........................................

/инж. Ганчо Петров/

 

Дата на качване на сайта на АГКК /таблотона СГКК Разград: 13.07.2017г.

Дата за сваляне от сайта АГКК /таблотона СГКК Разград: 20.07.2017г.

Дл.лице: инж. Ганчо Петров