ДО ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА ВАЧКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА ВАЧКОВА

Публикация на:: 
Благоевград

         На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на Ваше заявление с рег. № 01-134764/ 09.05.2016,  е издадена Заповед  № 18-5906/25.07.2016 г. на Началника на СГКК- Благоевград.

Предоставяме възможност за запознаване със Поземлен имот 21498.261.4  Заповед № 18-5906/25.07.2016 г.  на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:  14.07.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 01.08.2017 г.

Длъжностно лице / Е. Николова / - Мл. експерт `АО`:

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ:

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър-Благоевград