До: ВАНЯ ТОНОВА ТЕРЗИЕВА Адрес: град Пловдив, ЖК „Тракия“ бл.45, вх.Г, ет.1, ап.4

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До: ВАНЯ ТОНОВА ТЕРЗИЕВА
Адрес: град Пловдив, ЖК „Тракия“ бл.45, вх.Г, ет.1, ап.4

Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-408224-28.12.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от АТАНАСА РАНГЕЛОВА ЛАГОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на с. ВОЙСИЛ, община Марица - Пловдив за поземлен имот 12019.501.290, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявлението, СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменението на КККР и отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив

 

 

ВК/ВК

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 16.4.2018г.

Дата на сваляне от таблото: 24.4.2018г.