Дo: ВАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА Гр. Ямбол, ул. Будак Стоян Войвода №1 ЗЛАТКА ЛАЗАРОВА ТУХЧИЕВА Гр. София, кв. Княжево, ул. Дрян №4 /Представители на "КАБИЛЕ" ЕООД/

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ВАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА
Гр. Ямбол, ул. Будак Стоян Войвода №1
ЗЛАТКА ЛАЗАРОВА ТУХЧИЕВА
Гр. София, кв. Княжево, ул. Дрян №4
/Представители на "КАБИЛЕ" ЕООД/

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-346808-03.11.2017 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8506-10.11.2017 г., засягащо имот с идентификатор 87374.553.457.6, 87374.553.457.7, 87374.553.457.5, 87374.553.457, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8506-10.11.2017 г.
2. Скица-проект №15-563569-10.11.2017 г.
3. Схеми-проект от 10.11.2017 г.

 

 

Дата: 10.11.2017 г.                                                    Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                                     / инж. Р. Христова /

 

 

 

 
* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Ямбол, на входа на сградата и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 
*Дата на поставяне на таблото и на входната врата на сградата:         06.12.2017г.