ДО ВАНЬО КОНСТАНТИНОВ САРДАРЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВАНЬО КОНСТАНТИНОВ САРДАРЕВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-388872-15.12.2016 г. и 05-10962-16.08.2017 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН ВРЪБНИЦА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2815.1401, 68134.2815.1402, 68134.2815.1403, 68134.2815.2882, район „Връбница“, област София.

Изменението се извършва по скица-проект № 15-456653-19.09.2017 г. и се състои в: нанася се УПИ I-1401, 1402, 1403, кв. 28 по плана за регулация на местност „ж.к. Връбница - 2“, одобрен със заповед № РД-09-50-754/30.05.2008 г., документ за собственост и съгласно проект в цифров и графичен вид, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от залепване на уведомлението в приемната на СГКК София Ви се предоставя възможност в приемното време в дните: понеделник и петък от 10,30 ч. до 12,30 ч. да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-388872-15.12.2016 г. и 05-10962-16.08.2017 г. в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-388872-15.12.2016 г. и 05-10962-16.08.2017 г.,  СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2815.1401, 68134.2815.1402, 68134.2815.1403, 68134.2815.2882, район „Връбница“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект                                                                                                                                                                                                                         

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 06.12.2017