ДО ВАСИЛ БОРИСОВ НОВАКОВ ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРЧЕВА ИВАН АСЕНОВ ЧИФЛИДЖАКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВАСИЛ БОРИСОВ НОВАКОВ
ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРЧЕВА
ИВАН АСЕНОВ ЧИФЛИДЖАКОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-284305-15.09.2016 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-609-26.01.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56624.7202.178, 56624.7202.190, 56624.7202.193, 56624.7202.208, 56624.7202.1093, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-609-26.01.2017 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-609-26.01.2017 г.
2. Копие на скица проект.

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

            ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 05.12.2017