До: ВАСИЛ ЕНЕВ КАНЕВ гр. Ямбол, ул. "Атанас Кратунов" № 137 КАНЬО ЕНЕВ КАНЕВ гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. Мусала № 3, ет. 4, ап. 10 ИВАН КЬНЧЕВ ИВАНОВ гр.Ямбол, ул. Атанас Кратунов № 139А МАРИЙКА ХРИСТОВА ГАФАРОВА София ж.к. “Ге

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ВАСИЛ ЕНЕВ КАНЕВ гр. Ямбол, ул. "Атанас Кратунов" № 137
КАНЬО ЕНЕВ КАНЕВ гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. Мусала № 3, ет. 4, ап. 10
ИВАН КЬНЧЕВ ИВАНОВ гр.Ямбол, ул. Атанас Кратунов № 139А
МАРИЙКА ХРИСТОВА ГАФАРОВА София ж.к. “Гевгелийски“ № 6 вх.Б, ап.23, ет.2

Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-364299-16.11.2017г. от Димитър Стоянов Гафаров до СГКК -  Ямбол е започната процедура за отстраняване на непълноти и грешки  в имот с идентификатор 87374.559.80, с адрес: гр. Ямбол, "Атанас Кратунов" №137, представляващо нанасяне на сграда с нов идентификатор 87374.559.80.4, частично попадаща и в съседните имоти с идентификатори 87374.559.81, с адрес: гр. Ямбол, "Атанас Кратунов" № 137 и 87374.559.82, с адрес: гр. Ямбол, "Атанас Кратунов" № 137 .

В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение в СГКК - гр. Ямбол, пл. ”Освобождение” №7, ет.2, стая 201 /бившата проектантска организация/ от 14.00 до 16.00 часа, телефони за контакт: 046 / 66 18 79, e-mail: jambol@cadastre.bg.  

При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КР продължава при спазване на законоустановения ред.

/Моля, да носите копие от документите за собственост. В случай, че изпращате свой представител, следва да го упълномощите./

 

 

            Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

/ инж. Р. Христова/

 

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Ямбол, на входа на сградата и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото и на входната врата на сградата:         30.11.2017г.

  Дата на сваляне от таблото:                                                                    15.12.2017г.