ДО ВАСИЛ СЛАВЧЕВ БИОЛЧЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВАСИЛ СЛАВЧЕВ БИОЛЧЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-359769-14.11.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2227-19.03.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2190.748, 02659.2190.764, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-2227-19.03.2018 г.
2.  Копие на скица-проект.

 

 

              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. Д. ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 02.05.2018 г.