До: ВАСИЛ СТЕФАНОВ ЧОЛАКОВ До: РАДОСТ ВЪЛЕВА ЧОЛАКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ЧОЛАКОВ

До:
РАДОСТ ВЪЛЕВА ЧОЛАКОВА

Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл. 61, ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-27724-02.02.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1860-17.03.2017 г., засягащо имот с идентификатор 67338.524.30.1.10, 67338.524.30.1.11, 67338.524.30.1.12, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

 

Дата на табло: 13.04.2017 г.                                   Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                                                / инж.Никола Терзиев /