Дo: ВАСИЛЕНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo: ВАСИЛЕНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. № 01-394814-12.12.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издаден ОТКАЗ за изменение на КККР № 17-193-11.04.2018 г. засягащо имот с идентификатор 10361.501.125, 10361.501.114,  10361.501.113, 10361.501.112 по кадастралната карта на с.Велика, община Царево, област Бургас.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със ОТКАЗ за изменение на                                    КККР № 17-193-11.04.2018 г. на Началника на СГКК – гр. Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

 

                                    НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 15.05.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 30.05.2018 г.