До ВАСИЛКА ВЛАДОВА МИТКОВА До ВАСИЛ АТАНАСОВ МИТКОВ До

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До
ВАСИЛКА ВЛАДОВА МИТКОВА
До
ВАСИЛ АТАНАСОВ МИТКОВ
До
АНТОН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-58545-29.02.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3100-02.05.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 04234.6907.1561, 04234.6907.249, 04234.6907.250, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Копие от заповед № 18-3100-02.05.2017 г.
2. Копие от скица – проект № 15-406662-18.08.2016

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 17.07.2017 г.