ДО ВЕЛИЧКА ИВАНОВА СТОЯНОВА ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх.№01-360340-14.11.2017г., подадено от Стефан Христов Стефанов, с което желаe да бъде променена влязлата в сила кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, по отношение на СОС с идентификатори 07079.650.392.2.2 (гр.Бургас, ж.к.„Меден рудник“, бл.162, вх.Б, ет.1, ап.19), 07079.650.392.2.3 (гр.Бургас, ж.к.„Меден рудник“, бл.162, вх.Б, ет.1, ап.20), 07079.650.392.2.20 (гр.Бургас, ж.к.„Меден рудник“, бл.162, вх.Б, ет.0, гараж №3, по кадастралната карта на гр.Бургас, а съгласно документ за собственост, представлява гараж №10)  и 07079.650.392.2.21, (гр. Бургас, ж.к.„Меден рудник“, бл.162, вх.Б, ет.0, гараж №4, а съгласно документ за собственост, представлява гараж №9). Искането е на основание чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

За изпълнение на заявената услуга СГКК-Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КККР на гр.Бургас по отношение на СОС с идентификатори 07079.650.392.2.2, 07079.650.392.2.3, 07079.650.392.2.20, 07079.650.392.2.21 и 07079.650.392.2.25. В тази връзка и на основание чл.26 във връзка с чл. 34, ал.1 и ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и в случай на желание да изразите писмено становище по преписката. В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр.Бургас по отношение на СОС с идентификатори 07079.650.392.2.2, 07079.650.392.2.3, 07079.650.392.2.20, 07079.650.392.2.21 и 07079.650.392.2.25, така както е показано на схеми-проекти №№ 15-634294-13.12.2017г., 15-634300-13.12.2017г., 15-634311-13.12.2017г., 15-634318-13.12.2017г. и 15-634323-13.12.2017г.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

                                   ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

Дата на поставяне на таблото: 23.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 31.01.2018 г.