ДО ВЕЛИЧКА ТИХОМИРОВА АРСОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВЕЛИЧКА ТИХОМИРОВА АРСОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-318757-12.10.2017г. от Айтостинка Флорова Александрова до Службата по геодезия, картография и кадастър София е заявено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 68134.300.440.1.1 от одобрените КККР на район „Възраждане”, Столична община, за който са регистрирани данни за собственост на Симо Георгиев Гюров и София Иванова Гюрова с данни за документ за собственост от 07.07.1992г. и Величка Тихомирова Арсова с данни за документ за собственост – нотариален акт №86 от 15.12.1992г.

Предвид горното в седемдневен срок от получаване на уведомлението имате възможност да изразите становище по започналото административно производство и да се запознаете с приложените документи в приемното време на службата в дните: понеделник, сряда и петък от 10,30 до 12,00 ч. При неизразяване на становище процедурата по изменение в КККР, продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

 

                НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                      ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Качено на табло: 08.02.2018г.