ДО ВЕЛИЧКА ВЕЛИКОВА ПЕТРУШЕВА АНКА КОЦЕВА БАЛАКЧИЕВА КАТА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВЕЛИЧКА ВЕЛИКОВА ПЕТРУШЕВА
АНКА КОЦЕВА БАЛАКЧИЕВА
КАТА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-15463/12.01.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на АНДОН КОСТОВ ШАЙКОВ и вписване на ВАСИЛКА ТЕОФАНОВА ДИМОВСКА като собственик на Поземлени  имоти с идентификатори 56126.106.5 и 56126.74.33, въз основа на Нотариален акт № 171, том 8, рег. 2463, дело 1292 от 14.12.2017 г.: Служба по вписванията гр.Петрич.

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.02.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.02.2018 г.

Длъжностно лице:Е. Николова – Мл .експерт  `АО`:

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-БЛАГОЕВГРАД