ДО ВЕНЕЛИНА ДИНЕВА КОСТОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВЕНЕЛИНА ДИНЕВА КОСТОВА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх.№01-294288-25.09.2017, подадено от Стефка Начева Тончева-Щайнел, в качеството си на управител на „КОРАЛ ТРАВЕЛ“ ООД, с което желаe да бъде променена влезлата в сила кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, по отношение на СОС с идентификатори 07079.602.132.1.29 (гр.Бургас, жк.„Славейков“, бл. 81, ет. 0, гараж) и 07079.602.132.1.33 (гр.Бургас, жк.„Славейков“, бл. 81, ет. 0, гараж 3). Искането е на основание чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и касае промяна на границата между посочените самостоятелни обекти и нанасяне на нов самостоятелен обект, представляващ кафе-сладкарница, съгласно одобрен архитектурен проект и документ за собственост.

За СОС с идентификатор 07079.602.132.1.29 в кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Бургас като собственик на е вписана Марийка Кънчева Кадийска с документ за собственост –  нотариален акт № 53 том 20 рег. 10442 дело 6364 от 19.12.2000г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА - БУРГАС.  

За СОС с идентификатор 07079.602.132.1.33 в кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Бургас като собственик на е вписана Венелина Динева Костова с документ за собственост –  нотариален акт № 48 том 19 рег. 10026 дело 6080 от 06.12.2000г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА - БУРГАС.

За изпълнение на заявената услуга СГКК-Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КККР на гр.Бургас по отношение на СОС с идентификатори 07079.602.132.1.29 и 07079.602.132.1.33. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал.1 и ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и в случай на желание да изразите писмено становище по преписката.В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр.Бургас по отношение на СОС с идентификатори 07079.602.132.1.29 и 07079.602.132.1.33, така както е показана на схема-проект №15-522916-23.10.2017г., схема-проект №15-522918-23.10.2017г. и схема-проект №15-522920-23.10.2017г..

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                                             ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 30.11.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 08.12.2017 г.