Дo: ВЕНЕТКА ВЕЛИКОВА АНГЕЛОВА АТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ВЕНЕТКА ВЕЛИКОВА АНГЕЛОВА
АТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА ГАЧЕВА

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР
20938.501.62 ПО КК НА С. ДИБИЧ

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-130146-03.05.2017 г. от Венетка  Великова Ангелова, СГКК-гр. Шумен, започва производство по изменение на КККР, засягащо поземлени имоти с идентификатори 20938.501.799, 20938.501.60 и 20938.501.62, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте регистриран като собственик или носител на друго вещно право. В срок от 7 дни от датата на получаване, заинтересованите страни могат да се запознаят с изменението на ККР. Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, ет. 5.

 

 

                                                Началник на СГКК – гр. ШУМЕН:…………………

                                                                                                        /инж.  Й. Йовчев/