ДО ВЕРА ДИМИТРОВА ШАРБАНОВА- РУСАНОВА ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ХАЧАТУРЯН

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВЕРА ДИМИТРОВА ШАРБАНОВА- РУСАНОВА
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ХАЧАТУРЯН

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление рег. № 01-142209-15.05.2017г. от Йорданка Василева Хачатурян  до Службата по геодезия, картография и кадастър София, е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 55419.6706.3142, с. Панчарево, район „Панчарево”, Столична община. Изменението в кадастралния регистър на недвижимите имоти е извършено на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР и се състои в записване на данни за собственик Йорданка Василева Хачатурян с документ – нотариален акт №100, том LLLV, дело № 39537 от 24.10.2005г., вписан в Службата по вписвания – гр. София.

След изменението, в КРНИ, са записани следните данни за собственици и актовете, от които те черпят правата си за поземлен имот с идентификатор 55419.6706.3142 – Йорданка Василева Хачатурян с документ – нотариален акт №100, том LLLV, дело № 39537 от 24.10.2005г., вписан в Службата по вписвания – гр. София., и Вера Димитрова Шарбанова- Русанова с документ– нотариален акт №85, том LIV, дело № 17716 от 20.05.2013г., вписан в Службата по вписвания – гр. София.

Съобщаване за извършената промяна по  чл. 53, ал. 3 от ЗКИР е предвидено изрично за случаи на изменение на данни по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, когато се записват данни и за други лица с противопоставими права и документите за тях, като заинтересуваните лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

 

Дата на залепване на таблото: 13.02.2018г.

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ