Дo: ВЕРКА ТРАЙКОВА ЯНАКИЕВА ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ ЯНАКИЕВ ТРИФОН ВЛАДИМИРОВ ЯНАКИЕВ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ ЯНАКИЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
ВЕРКА ТРАЙКОВА ЯНАКИЕВА
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ ЯНАКИЕВ

ТРИФОН ВЛАДИМИРОВ ЯНАКИЕВ
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ ЯНАКИЕВ

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-47699-07.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1965-08.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 55419.6708.487.1, 55419.6708.487.2, 55419.6708.487.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Предвид горното в четиринадесетдневен срок от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-1965-08.03.2018г. на Началника на СГКК гр. София.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-1965-08.03.2018 г.
2. Копие от скица – проект.

 

Дата: 08.03.2018 г.                                          Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

Дата на залепване на табло: 13.04.2018 г.