ДО ВЕСЕЛА ЕВТИМОВА ТОДОРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВЕСЕЛА ЕВТИМОВА ТОДОРОВА

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,

Във връзка със заявление № 01-147278-18.05.2017 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-3587-19.05.2017 г. на началника на Служба по ГКК - Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 04460.202.64 в с. Блъсковци,  землище Блъсковци, община Елена, с неустановен собственик (по искане на Катя Йорданова Лолова).

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е „КАД КОНСУЛТ” ЕООД - гр. Велико Търново, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-59 от 25.07.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра.

       Съгласно ЗКИР, в седемдневен срок от получаване на това писмо следва да означите на свои разноски границите на вашите поземлени имоти(ПИ 04460.202.27), в съответствие с актовете за собственост.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото пред СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

С уважение,

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър Велико Търново

            Заб:     1. Писмото има уведомителен характер. Изпраща се за Ваша информация и сведение, че гореспоменатият заявител започва процедура по създаване на кадастрална карта на ползвания от него имот.

            2. На този етап, в случай че имотните Ви граници са означени (имате ограда помежду си) и нямате спорове, не е необходимо да предприемате други стъпки.

3. Въпросната процедура включва двукратното Ви уведомяване по реда на АПК. Следващото писмо, което ще получите, ще Ви уведоми, че кадастралната карта е приета. Желателно е да дойдете в СГКК В. Търново и да се запознаете с изготвената карта. В случай, че отразените граници не Ви удовлетворяват, ще можете да подадете възражение срещу приетата карта. За целта е необходимо да носите със себе си документи за собственост.

            4. Процедурата приключва с издаване на заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри. Работното време на Служба по ГКК Велико Търново е всеки ден от 9.00 до 17.30 часа.

 

Дата на поставяне на таблото: 19.06.2017 г.                  Дата на сваляне от таблото: 27.06.2017 г.

 

Длъжностно лице:........................................

/Надежда Джутева - младши експерт АО/