до ВЕСЕЛА КРУМОВА НИКИТОВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ."ЦАР ИВАН АСЕН II" №48

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

до
ВЕСЕЛА КРУМОВА НИКИТОВА
ГР.АСЕНОВГРАД
УЛ."ЦАР ИВАН АСЕН II" №48

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-359369-18.11.2016 г., подадена на основание чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-449-16.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 00702.525.107, 00702.525.107.2, 00702.525.140, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.Приложения: 1. Заповед № 18-449-16.01.2018 г.

Началник на СГКК –гр. Пловдив : ................................

/инж.Никола Бадев/      

 

Дата на поставяне на таблото: 12.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:     26.03.2018 г.