ДО ВЕСЕЛИН ЛУКАНОВ БАНКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ВЕСЕЛИН ЛУКАНОВ БАНКОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАНКОВ,

 

Във връзка с Ваше Заявление вх. № 01-79989/06.03.2018 г., с което искате да бъдат нанесени настъпили промени в Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на скица за поземлен имот с идентификатор № 38978.386.20, на основание чл. 30, ал. 2 от Административно – процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам както следва.

Към депозираното от Вас заявление е представено Решение № 62 от 04.07.2016 г., постановено от Софийски Окръжен Съд, Търговско отделение, IV – ти състав, видно от което съдът е уважил предявените от Вас искове с правно основание чл. 646, ал. 1, т. 3 от ТЗ за прогласяване по отношение на кредиторите на несъстоятелността нищожността на описаните в диспозитива на съдебния акт договори за продажба на недвижими имоти.

С посоченото съдебно решение се прогласява нищожност на сключени сделки поради факта, че не са реализирани по предвидения в чл. 700а, ал. 8, т. 3 от ТЗ ред. Не е представен обаче титул за собственост, от който Заявителя на административната услуга – синдикът на „Зенит – 99“ ООД черпи правата за дружеството.

С настоящето писмо Ви уведомявам, че следва в 14 – дневен срок от получаване на уведомлението да отстраните констатираните недостатъци, като представите документ за собственост върху поземлен имот с идентификатор № 38978.386.20, от който е видно, че „Зенит – 99“ ООД е бил собственик на имота преди неговото отчуждаване в полза на Христо Желчев Желев. В противен случай производството по заявление вх. № 01 – 79989/06.03.2018 г. на СГКК – Софийска област ще бъде прекратено на основание чл. 19, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 29.05.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: …………………

 

 

 

 

 

 

 

 

  Началник на СГКК – Софийска област:…………………

                                                                                                /инж. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА/