ДО ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ШКОДРОВ ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА МИНКОВА КАТЕРИНА АНГЕЛОВА МИТОВА ТОНИ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ТЕМЕНУЖКА ТРИФОНОВА ТОТЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ШКОДРОВ
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА МИНКОВА
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА МИТОВА
ТОНИ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ТРИФОНОВА ТОТЕВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-304267-02.10.2017 на СГКК- Бл- град, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в  заличаване на  ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТУШКОВ като собственик на Поземлен имот  с идентификатор  56126.603.3968 и вписване на "КИБЕЛ" ООД като собственик на горепосочения имот, въз основа на Констативен нот. акт том: 6, № 191, дата: 29.09.2017, двойно вх. № 1870: Служба по вписванията - гр. Петрич .

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.02.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.02.2018 г.

Длъжностно лице:Е. Николова – Мл .експерт  `АО`:

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /