До: Веселина Дочева Пеева Бисер Дочев Василев Пламен Георгиев Пирожок

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:

Веселина Дочева Пеева

Бисер Дочев Василев

Пламен Георгиев Пирожок

Публикация на:: 
Шумен

На основание чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.70, ал.2 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка със заявление вх. № 01-270495-31.08.2017 г. на Веселина Дочева Пеева и Бисер Дочев Василев и приложените към него документи и материали, а именно: Проект за изменение на КККР изработен от „ГЕО-КОНСУЛТ” ЕООД и след като разгледах наредба цялата преписка, установих следното:

 

Преписката по съществото си съдържа искане за ПОПРАВКА НА КККР по чл.51, ал.2 от ЗКИР (непълнота или грешка), изразяваща се в поправка на очертанията на схеми на СОС с идентификатори 83510.674.111.1.1 и 83510.674.111.1.2 (жилища съответно на 1-ви и 2-ри етаж) в сграда 83510.674.111.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Петра”19-19А), както и допълване на непълноти относно площите на СОС с идентификатори 83510.674.111.1.1, 83510.674.111.1.2 и 83510.674.111.1.3, като СГКК-Шумен е издала удостоверение за приет проект за изменение на КККР с №25-74031-07.09.2017 г.

 

            СГКК-Шумен е уведомил по чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс заинтересованите страни, като им е дал възможност да се запознаят с исканото изменение, да представят документи, и вземат становище. По преписката в законноустановения срок е постъпило възражение вх.№ 02-534 / 20.09.2017г. от заинтересованото лице Пламен Георгиев Пирожок, в което се изразява несъгласие с внесеното изменение на КККР.

 

За  горепосочените СО в проекта и в обяснителната записка към него се посочва, че е извършено измерване на место, като на базата на него се предлага поправка на очертанията на схеми на СОС с идентификатори 83510.674.111.1.1 и 83510.674.111.1.2 и допълване на непълноти относно площите на СОС с идентификатори 83510.674.111.1.1, 83510.674.111.1.2 и 83510.674.111.1.3. Във възражението на заинтересованото лице се твърди, че това не отговаря на истината и такова измерване не е направено, що се отнася до СО с идентификатори 83510.674.111.1.1 и 83510.674.111.1.3.  Този факт, беше установен и от СГКК-Шумен  и потвърден в разговор с единият от заявителите Бисер Дочев Василев.  Във връзка с установеното, СГКК приема, че исканото изменение с представените документи противоречи на изискванията на чл.4, ал.5 и чл.74, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР и говори за неоснователност на исканото изменение.

 

С оглед на горното, на основание чл.70, ал.4 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР издавам

 

ОТКАЗ

 

за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Шумен, относно самостоятелни обекти с идентификатори 83510.674.111.1.1, 83510.674.111.1.2 и 83510.674.111.1.3 заявено със заявление вх. № 01-270495-31.08.2017 г.

 

 

Съгласно чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР отказът подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд ГР. ШУМЕН, чрез СГКК ГР. ШУМЕН.

 

 

 

Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

/ инж. Й. Йовчев /