ДО ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-18406-16.01.2018 от Нина Миронова Йорданова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по „Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти” за самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 65766.701.4133.2.8 от одобрената кадастрална карта на гр. Свищов, с административен адрес гр. Свищов, ул. “Хаджи Димитър” № 34, вх.В, ет.3, ап.9.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти за посочения в заявлението самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.701.4133.2.8 като собственик е записан Цветан Атанасов Милев с документ за собственост – Нотариален акт  № 59 от 08.10.1974 г., издаден от Районен съд - гр. Свищов.

Нанасянето на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти се състои в отписване на Цветан Атанасов Милев като собственик и записване на Нина Миронова Йорданова с документ за собственост  – Нотариален акт № 89, т.1, рег.№ 122, дело № 134 издаден на 28.01.1994 г. от Районен съд Свищов и Мирон Димитров Прокопиев с документ за собственост  – Нотариален акт № 61, т.2, дело № 550 издаден на 08.10.1974 г. от Районен съд Свищов, като собственици на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.701.4133.2.8.

На основание чл. 34, ал.1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-18406-16.01.2018 и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права – документ за собственост и др.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в приемната на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. 01-18406-16.01.2018,  СГКК Велико Търново ще продължи процедурата по нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент с идентификатор 65766.701.4133.2.8 от одобрената кадастрална карта на гр. Свищов, с административен адрес гр. Свищов, ул. “Хаджи Димитър” № 34, вх.В, ет.3, ап.9.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото пред СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

С уважение:                                                                                         

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия, картография и

кадастър Велико Търново

 

Дата на поставяне на таблото: 12.03.2018 г.            Дата на сваляне от таблото: 20.03.2018 г.

 

Длъжностно лице:........................................

/инж. Милко Недялков - младши експерт АО/