ДО ВЕСЕЛКА ИЛИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА УЛ.”ДУНАВ” № 22 ВХ.Д АП.6 ДОБРИЧ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ВЕСЕЛКА ИЛИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
УЛ.”ДУНАВ” № 22 ВХ.Д АП.6
ДОБРИЧ

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-109734-12.04.2017 г., подадено от ВЕЛИЧКА СТЕЛИЯНОВА КАСАБОВА на основание чл.58, ал.3  от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), СГКК Добрич започва производство по изменение на КККР, засягащо поземлени имоти с идентификатори  48982.501.36; 48982.501.35,  находящи  се в с.Царичино, общ.Балчик, обл.Добрич, за които сте вписан в кадастралния регистър като собственик.

На основание чл.34, ал.3 от АПК  в 7-дневен срок от поставяне на настоящото уведомление на таблото на СГКК – Добрич и публикуването му в електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за изменение на КККР и да изразите становище по започналото административно производство, като в случай на несъгласие го подкрепите с документи, доказващи претенции на права. При неизразяване на становище в указания срок, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред.

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Добрич и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Дата на поставяне на таблото: 17.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 25.05.2017. г.

Длъжностно лице: Веселина Костова – ст.експерт

 

Началник на СГКК – ГР. ДОБРИЧ:…………………

 

/ инж.ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ/